Hướng dẫn sử dụng PrEP hàng ngày và PrEP tình huống

Cập nhật vào 22/09/2023 1 tệp tin đính kèm

Hướng dẫn sử dụng PrEP hàng ngày và PrEP tình huống cho cán bộ y tế

Hướng dẫn sử dụng PrEP hàng ngày và PrEP tình huống là tài liệu kỹ thuật dạng Flipchart giúp cán bộ y tế, cán bộ tư vấn và nhân viên hỗ trợ cộng đồng tự tin tư vấn cho khách hàng sử dụng PrEP hàng ngày và PrEP tình huống đúng yêu cầu của Cục phòng chống HIV/AIDS.

Đây là tài liệu do Dự án USAID EpiC xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP của các cán bộ y tế và các tổ chức cộng đồng.

Bạn thấy nó có ích chứ?